Iedere gebruiker, die de website van PostCovid NL gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande. PostCovid NL behoudt zich het recht voor om een gebruiker de diensten van PostCovid NL te weigeren of te ontnemen. PostCovid NL besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website, waarbij benodigde updates van informatie zo snel mogelijk worden doorgevoerd om de meest actuele stand van zaken weer te geven. Desalniettemin is het mogelijk, dat er op de website van PostCovid NL, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Aansprakelijkheid

PostCovid NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. PostCovid NL aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Persoonsgegevens en privacy

PostCovid NL legt je gegevens vast. Zo kunnen we je informeren over voor jou interessante ontwikkelingen van PostCovid NL en verwante activiteiten. Je gegevens worden niet verstrekt aan derden. PostCovid NL is gehouden aan de privacywetgeving. Wil je meer weten over het vastleggen van jouw gegevens en hoe wij hiermee omgaan, lees dan onze privacyverklaring.

Verwijzingen van PostCovid NL

Andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie en gemak van de bezoekers van de PostCovid NL website. PostCovid NL geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Verwijzingen/koppelingen naar PostCovid NL

Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar de site van PostCovid NL, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • Een site mag niet de schijn wekken dat PostCovid NL de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt.
  • De site van PostCovid NL mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames).
  • Een site mag een link naar PostCovid NL maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren.
  • Een site mag op geen enkele manier het PostCovid NL logo gebruiken.
  • Een site mag niet onjuiste informatie over PostCovid NL en haar producten en diensten geven.
  • Een site mag niet inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

Gebruikersforums

PostCovid NL biedt ook op internet ruimte om van elkaar te leren, om ervaringen te delen en tips uit te wisselen in de vorm van een gebruikersforum: forum PostCovid NL. Deze ontmoetingsplek is niet alleen bestemd voor wie zelf een Long Covid heeft, maar ook voor partners, familie of vrienden. Voor het forum PostCovid NL gelden specifieke huisregels. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount aanvaard je de inhoud van de huisregels en de toepassing van deze disclaimer.

Het beheer van het forum PostCovid NL wordt verzorgd door vrijwilligers en medewerkers van PostCovid NL. PostCovid NL en de door PostCovid NL aangewezen vrijwilligers kunnen te allen tijde naar eigen inzicht, berichten verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal, of onjuiste informatie wordt weergegeven of die promotionele dan wel commerciële teksten bevatten.

PostCovid NL is niet verantwoordelijk voor de door gebruikers, (senior)moderators, longartsen of andere betrokkenen geplaatste berichten op het forum PostCovid NL. PostCovid NL staat niet in voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van enig door derden geschreven bericht en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een bericht of in een bericht gegeven (medisch) advies. Berichten bevatten de mening van de auteur van het bericht, niet noodzakelijkerwijs de mening van PostCovid NL of enig ander forumgebruiker.

PostCovid NL en/of de vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van gegevens en/of informatie via een gebruikersforum.

Auteursrecht

PostCovid NL spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. PostCovid NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover PostCovid NL beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft PostCovid NL deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De PostCovid NL website, alsmede de website naar welke middels de PostCovid NL website worden verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

E-mail

E-mails verzonden door PostCovid NL

De inhoud van e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming is verboden. PostCovid NL staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Indien je dit bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met de verzender ervan en het bericht te verwijderen uit uw bestanden.

E-mails ontvangen door PostCovid NL

Wij adviseren je geen vertrouwelijke (medische) informatie per e-mail naar PostCovid NL te sturen. Ontvangt PostCovid NL alsnog e-mails met vertrouwelijke informatie, dan worden deze na afhandeling meteen vernietigd. Hierop is één uitzondering: vertrouwelijke e-mails bestemd en afgehandeld door medewerkers van PostCovid NL worden 1,5 tot 2 jaar bewaard in een digitale map die alleen toegankelijk is voor medewerkers van PostCovid NL. Na 1,5 tot 2 jaar vernietigt PostCovid NL deze e-mails.

 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid