18 november 2022

PostCovid NL maakt zich hard voor erkenning en herkenning van Long Covid bij volwassenen en óók bij kinderen. Er is over Long Covid bij kinderen nog veel onbekend. PvdA vraagt hier nu terecht aandacht voor. Fractievoorzitter Attje Kuiken heeft Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze vragen gesteld: 

Vraag 1 
Deelt u onze zorgen over kinderen met langdurige klachten na een coronabesmetting? Zo ja, welke acties heeft u ondernomen om deze kinderen te helpen? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 2 
Heeft u zicht op het aantal kinderen dat last heeft van langdurige klachten na een coronabesmetting? Zo ja, kunt u een overzicht geven van de aantallen hiervan met een uitsplitsing van kinderen van middelbare schoolleeftijd, basisschoolleeftijd en onder de vier jaar? Zo nee, wilt u dit zo snel mogelijk in kaart brengen? 

Vraag 3 
Kunt u een overzicht geven van het onderzoek dat wordt gedaan naar Post-Covid bij kinderen, zowel binnen als buiten Nederland? Welke kennishiaten ziet u hier en bent u bereid om deze kloof in overleg met het onderzoeksveld op te vullen, waar nodig met biomedisch onderzoek? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 4 
Bent u zich ervan bewust dat Post-Covid bij kinderen ook groot beslag legt op de ouders van de zieke kinderen? Zo ja, wat kunt u doen voor deze ouders? 

Vraag 5 
Deelt u de mening dat ouders geholpen zouden zijn als Post-Covid bij kinderen snel wordt erkend door artsen, aangezien ouders namelijk in aanmerking komen voor regelingen die gelden voor langdurige zieke kinderen zoals tegemoetkomingen in zorgkosten en leerlingenvervoer? Waarom lukt het vaak niet om die erkenning te krijgen? Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat zorgprofessionals voldoende bekend zijn met dit ziektebeeld bij kinderen? 

Vraag 6 
Welke stappen heeft u gezet om achterstanden in opleiding en sociaalemotionele ontwikkeling bij kinderen zoveel mogelijk te voorkomen?

Vraag 7
Welke stappen zijn gezet om bij leerplichtambtenaren en het onderwijsveld meer bewustwording te creëren over het bestaan van postcovid bij kinderen en hoe daarmee om te gaan?

Vraag 8
Wat gebeurt er om coronabesmettingen op school zoveel mogelijk te voorkomen? Kunt u daarbij specifiek in gaan op goede ventilatie en het gebruik van CO2-meters?

 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid