Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) heeft schriftelijke vragen gesteld over post-covid aan demissionair minister Ernst Kuipers (D66) van VWS. We zijn blij dat zij dit heeft gedaan, we dringen al een tijdje aan bij de politiek voor meer helderheid over problemen waar mensen met long covid tegen aanlopen in de zorg.

 

Deze dertien vragen heeft Van den Berg aan de minister gesteld; 
1. Heeft u kennisgenomen van de twee uitzendingen van het televisieprogramma Focus «Ziek na corona» van 24 juni en 1 juli 2023?
2. Wat is uw reactie op de inhoud van deze uitzendingen? 
3. Deelt u de zorgen dat veel patiënten met ernstige Post Covid klachten op dit moment niet geholpen kunnen worden binnen de tweedelijnszorg? En vindt u dat de sluiting van de specialistische poliklinieken deze situatie heeft verslechterd? Zo nee, waarom niet?
4. Kunt u een inschatting maken van hoeveel patiënten met ernstige Post Covid klachten op dit moment niet geholpen kunnen worden binnen de tweedelijnszorg?  
5. Bent u bereid inspanningen te verrichten om patiënten te ondersteunen die niet terecht kunnen bij de reguliere zorg? Zo ja, op welke manier? 
6. Klopt het dat er een verkenning heeft plaatsgevonden waarbij u sprak met alle betrokken partijen over de oprichting van een expertisecentrum? Zo ja, kunt u toelichten waarom u volgens de Kamerbrief van 1 juni 2023 nu streeft naar een netwerk in plaats van een centrum? En wat zijn de voornaamste verschillen tussen deze twee concepten?
7. In hoeverre worden Post Covid patiënten betrokken bij de vormgeving van het expertisenetwerk? 
8. Deelt u de constatering die in de eerste Focus-uitzending duidelijk naar voren komt dat de Post Covid zorg niet binnen één medisch specialisme valt, omdat de ziekte effect kan hebben op verschillende onderdelen van het lichaam? 
9. Zo ja, bent u het ook eens met de constatering dat patiënten vrijwel nergens meer terecht kunnen voor diagnostiek en een passende behandeling, nu de specialistische poliklinieken op één na zijn gesloten? 
10. Welke mogelijkheden ziet u om de vier aspecten – diagnostiek, behandeling, kennisontwikkeling en kennisdeling – gebundeld te organiseren en te borgen? Hoe draagt u er zorg voor dat ook de financiële aspecten van diagnostiek en behandeling gedekt zijn?
11. Vindt u de constatering dat een polikliniek voldoende patiënten moet zien om expertise op te bouwen en dat het centreren van de zorg in een aantal specialistische poli’s daarom belangrijk is. Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke plannen heeft de Minister hiervoor? 
12. Hoe draagt u er zorg voor dat voldoende expertise wordt opgebouwd over Post-exertionele malaise (PEM) en posturaal orthostatische tachycardiesyndroom (POTS), twee belangrijke en zeer beperkende klachten bij Post Covid?  
13. Kunt u aangeven op welke wijze de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) handhavend optreedt tegen artsen die tegen de protocollen in Ivermectine voorschrijven  tegen Post Covid? Hoeveel boetes zijn er tot nog toe in 2023 opgelegd?

Na het reces
Van den Berg heeft de vragen schriftelijk ingediend, de verwachting is dat ze snel na het reces antwoord krijgt als de politiek zich ook gaat opmaken voor de vervroegde verkiezingen die op 22 november worden gehouden. 

Niet controversieel na val Rutte IV
De verkiezingen zijn vervroegd door de val van het kabinet Rutte IV op 7 juli. Sindsdien is de regering demissionair en dat betekent dat ministers en staatssecretarissen niet zomaar meer wetten en regels mogen uitvaardigen. De dossiers die na het zomerreces 'controversieel' worden verklaard door de Tweede Kamer, schuiven door naar een volgende regering. De huidige bewindspersonen mogen daar dan niet meer mee aan de slag. 
Wij hopen dat het beleid rondom Long Covid niet controversieel wordt verklaard zodat de regering door kan gaan mensen met long covid te helpen, toegankelijke zorg mogelijk te maken en het ontwikkelen van een effectieve behandeling te ondersteunen. Wij houden dit in de gaten en ondernemen zonodig actie. 

 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid