Stembus

PostCovid NL heeft (in samenwerking met patiëntengroepen Long Covid Nederland en Kinderen Long Covid) naar vrijwel alle politieke partijen een brief met aanbevelingen gestuurd voor de verkiezingsprogramma’s. Wij willen dat de partijen zich de komende kabinetsperiode actief inzetten voor de honderdduizenden volwassenen en kinderen in Nederland met Long Covid. Lees hier de aanbevelingen die wij naar hen stuurden.

We zijn blij dat veel politieke partijen hun standpunten op het gebied van Post-Covid in hun partijprogramma’s hebben opgenomen. Dat onderstreept de urgentie van wat wij beogen te bereiken. Hieronder vind je per partij de tekst over Post-Covid uit hun partijprogramma in willekeurige volgorde. De teksten zijn één op één overgenomen.

VVD

We willen dat Nederland internationaal een leidende rol inneemt bij onderzoek naar een behandeling van post-COVID-syndroom. Kwakzalvers die misbruik maken van patiënten pakken we aan. Mensen met post-COVID-syndroom die weer aan het werk willen, willen we ondersteunen naar een passende baan.

GroenLinks - PvdA

Voor effectieve behandeling en diagnostiek van postcovid (of long covid) is een forse en langjarige investering in onderzoek van groot belang. Op de korte termijn moeten patiënten toegang hebben tot post-covid expertisecentra. We breiden deze expertisecentra zo mogelijk uit voor ook andere post-infectieuze aandoeningen. Daarnaast zetten we in op betere bekendheid over post-covid onder artsen, burgers, scholen, werkgevers en andere relevante instellingen en organisaties. Voor werknemers met een cruciaal beroep die tijdens de coronacrisis door hun werk long-covid hebben opgelopen moet de beoogde financiële regeling worden verruimd, verhoogd en vereenvoudigd.

Partij voor de Dieren

Mensen die langdurig moeten leven met de gevolgen van een zoönose, zoals met post-covid (long-covid) of het Q-koortsvermoeidheidssyndroom, verdienen volledige erkenning en ondersteuning. Zorgmedewerkers en leraren met post-covid (die dit op hun werk hebben opgelopen) ontvangen voldoende financiële compensatie van de overheid. Er wordt meer geld uitgetrokken voor onderzoek naar post-covid.

Volt

Long Covid wordt erkend als beroepsziekte voor zorgpersoneel dat via werk Long Covid opgelopen heeft. Volt pleit voor een ruime financiële compensatie en voor meer onderzoek naar Long Covid.

BBB

De zorg en behandeling van long-covid patiënten moet beter. We zetten daarom in op meer onderzoek en expertisecentra. We passen de regeling voor long-covid patiënten aan voor zorgpersoneel en anderen in de frontlinie die in hun werk long-covid hebben opgelopen, zodat deze beter aansluit bij de financiële schade als gevolg van deze ziekte.

SP

Voor zorgverleners en andere cruciale werkers die Long-Covid hebben opgelopen door te blijven werken tijdens de pandemie, zorgen we voor een betere regeling die recht doet aan hun situatie. Daarnaast breiden we de mogelijkheden voor onderzoek naar en zorg en ondersteuning van Long-Covid-patiënten uit.

D66

We zetten ons onverminderd in voor onderzoek en erkenning voor post-COVID, ME/cvs, Q-Koorts en Chronische Lyme. Verder zetten we de Europese en internationale samenwerking op onderzoek naar post-COVID door en betrekken we deze lessen ook bij andere postinfectieuze ziektes.

ChristenUnie

Het lijkt alsof covid voorbij is en deze periode achter ons ligt. Echter, veel long covid patiënten ervaren nog steeds de pijnlijke en levensveranderende gevolgen van deze periode. Deze mensen hebben goede zorg en begeleiding nodig.

Er moet meer geïnvesteerd worden in onderzoek naar long covid en bijvoorbeeld ME/CVS, zowel naar patiëntgroepen alsook biomedisch onderzoek.

NSC

Wij willen meer onderzoek naar de oorzaken van long-COVID en effectieve behandelingen. Er moet ook betere toegang tot zorg zijn voor patiënten.

BIJ1

We investeren structureel in (biomedisch) onderzoek naar postinfectieuze aandoeningen zoals long COVID en ME/CVS. We richten passende zorg in, bijvoorbeeld in specialistische poliklinieken. We starten ook een voorlichtingscampagne over het bestaan en de effecten van deze aandoeningen. Naast diagnose en behandeling is ook het voorkómen van postinfectieuze aandoeningen een prioriteit.

Splinter

Postinfectieuze ziekten zijn te lang onder de radar gebleven van de volksgezondheid. Pas in de coronapandemie lijkt er mondjesmaat ruchtbaarheid aan postinfectieuze ziekten te worden gegeven, mede door de komst van longcovid en het post-covidsyndroom. De parallellen van postinfectieuze ziekten zijn groot. Overeenkomsten kunnen zijn: uitputting, concentratiestoornissen, cognitieve stoornissen en/of spierverslapping. Maar elke postinfectieuze aandoening lijkt zijn eigen kenmerk te hebben. De bevindingen suggereren dat er consequent bij een deel van de besmette groep langdurige klachten blijven bestaan welke deels invaliderend werken voor burgers. Mensen met langdurige klachten hebben veel te lang geen aandacht gehad. Vanuit de coronapandemie lijkt nu de grootste groep mensen met langdurige klachten te ontstaan, namelijk long covid of het postcovidsyndroom. Door gebrek aan preventie maar ook door gebrek aan communicatie zal deze groep alleen maar blijven groeien binnen alle leeftijden. Splinter blijft zich inzetten opdat deze mensen gezien worden. Ze verdienen het om onderdeel te zijn van de maatschappij. Daarom zetten wij ons in voor langdurige investeringen in biomedische wetenschap om de ziekte te doorgronden. Daarnaast is het van belang dat het al veel eerder beloofde kenniscentrum nu echt van de grond gaat komen. 

Mensen met Postcovid moeten toegang hebben tot effectieve diagnostiek, behandeling en revalidatie. De impact van het huidige gebrek aan herkenning en begrip van postinfectieuze ziekten is te groot. Toch zijn er alleen al honderdduizenden volwassen en kinderen met longcovid, laat staan met andere postinfectieuze ziekten. Bij zulke grote aantallen is, naast het persoonlijk leed, ook de volksgezondheid in gevaar.

Splinter pleit voor een grootschalige campagne ter bewustwording van deze ziekten maar ook hoe wij als maatschappij elkaar kunnen helpen ter voorkoming van de overdracht van infectieziekten.

Splinter vindt dat zorgpersoneel, in de breedste zin van het woord, maar ook andere beroepsgroepen die hebben moeten doorwerken tijdens de pandemie, extreem veel risico hebben gelopen. Zij moeten hiervoor gecompenseerd worden als ze hierdoor ook ziek zijn geworden. De huidige compensatieregeling is te summier voor de postcovid zorgmedewerkers om recht te doen aan de ziektelast die ze nu moeten dragen. Daarom moet de huidige regeling worden uitgebreid, minder belastend zijn om aan te vragen en ook moet het bedrag worden geïndexeerd. De discussie of het een beroepsziekte is of niet, moet worden gestopt. Het is een beroepsziekte en vraagt om een eigen protocol ter bescherming van de zorgmedewerker.

 

 

 

 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid