Hoe vaak komt Long Covid nu voor? Dat is een vraag die patiënten, zorgverleners, beleidsmakers, politici en onderzoekers willen weten. Hierop is nog steeds geen duidelijk antwoord te geven, omdat er geen registratie is. Maar in de loop van de tijd komt er wel steeds nieuwe informatie. Hieronder een overzicht. De verschillende cijfers zijn niet met elkaar vergelijkbaar, omdat ze allemaal om een andere manier verzameld zijn. Maar het geheel geeft wel een beeld over hoe vaak Long Covid nu voorkomt.

Maart 2024

Er is een Nederlandse schatting gedaan van het aantal patiënten met Post-Covid in Nederland: het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen heeft dit in hun nieuwste kwartaalonderzoek beschreven. Zij hebben dit gemeten met een vragenlijstonderzoek. Hieruit blijkt dat in december 2023 naar schatting 3-4% van de volwassenen (26 jaar en ouder) langdurige klachten heeft na een coronabesmetting. In overleg met het RIVM, dat onderdeel is van het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen, hebben wij deze cijfers omgerekend naar de Nederlandse bevolking. Naar schatting waren er in december 2023 320.000-508.000 volwassenen in Nederland met langdurige klachten na covid. Ongeveer een kwart (24%) geeft aan door deze klachten heel erg beperkt te zijn in het dagelijks leven. Dit komt neer op 80.000-127.000 mensen.

Voor jongeren (12-25 jaar) gaat het naar schatting om 5% die langdurige klachten houdt. Een vijfde van hen geeft aan door deze klachten heel erg beperkt te zijn in het dagelijks leven. Het percentage jongeren kan niet omgerekend worden naar concrete aantallen omdat de onderzoeksgroep daarvoor te klein was.

Deze cijfers komen aardig overeen met de cijfers die het Maatschappelijk Impact Team (MIT) al eerder heeft genoemd (zie volgende alinea). Hierbij ging het om álle mensen met Post-Covid, dus zowel kinderen als volwassenen. De orde van grootte is gelijk.

Juni 2023

Het MIT heeft een rapport uitgebracht over de maatschappelijke gevolgen van long covid. Voor de aantallen maken zij gebruik van de cijfers uit het Verenigd Koninkrijk (zie maart 2023) en zij rekenen dit om naar de Nederlandse bevolking. Het aantal mensen met long covid in Nederland zou in maart 2023 liggen op ongeveer 450.000, en het aantal Nederlanders met ernstige beperkingen door long covid op ongeveer 90.000.

Juni 2023

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet Post-Covid ook als serieus probleem en onderschrijft dat het een grote groep patiënten is. De directeur voor Europa, Hans Kluge, heeft in juni 2023 in een statement gezegd: 'Volgens schattingen van het Institute for Health Metrics and Evaluation aan de Universiteit van Washington in Seattle, hebben in de eerste 3 jaar van de pandemie mogelijk bijna 36 miljoen mensen in Europa te maken gehad met Long Covid.'

Juni 2023

Uit een ander onderzoek van het RIVM blijkt dat in het najaar van 2022 6,3% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder 3 maanden na een corona-besmetting nog klachten ervaren.

April 2023

Een Nederlands onderzoek van het RIVM laat zien dat de kans om Long Covid te krijgen na een besmetting met de Omikron-variant lager is dan na een besmetting met de Delta-variant. Na besmetting met de Omikron-variant had 10% van de mensen uit het onderzoek Long Covid klachten. Bij de Delta-variant was dat 17%.

Maart 2023

Uit Brits onderzoek blijkt dat 1,7 miljoen Britten langer dan 3 maanden Long Covid klachten ervaren na een Covid-infectie. Dit is 2,6% van de bevolking. Hiervan is 37% besmet geraakt in de Omikron-periode (hierbij is gekeken naar mensen die langer dan 4 weken klachten hadden na een Covid-infectie en dus niet de 3 maanden volgens de WHO-definitie die PostCovid NL gebruikt). Van deze 1,7 miljoen Britten gaf 21% aan hierdoor niet beperkt te zijn in dagelijkse activiteiten, 59% was een beetje beperkt in dagelijkse activiteiten en 20% erg beperkt.

Augustus 2022

Uit onderzoek onder de Nederlandse bevolking blijkt dat 1 op de 8 Nederlanders (12,7%) 3-5 maanden na de Covid-infectie nog klachten ervaart. Hierbij zijn de klachten die deze mensen vóór de Covid-infectie al hadden niet meegerekend. Het onderzoek heeft ook bekeken bij hoeveel mensen die géén Covid-infectie hebben gehad Long Covid-klachten voorkomen en hiermee rekening gehouden bij de berekeningen. De gegevens voor dit onderzoek komen uit 2020 en 2021, toen de Omikron-variant er nog niet was.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid